top of page

הצעות למערכי שיעור עם חבילת "ארץ חיטה"

כחלק משת"פ עם יחידת נוער שוחר מדע והמרכז הארצי למורי מדעי החקלאות שבמרכז וולקני, נערכה השתלמות שנתית למורי חוות חקלאיות לשימוש חינוכי בחבילות ארץ חיטה.

עבודת הגמר של המורים היתה כתיבת מערכי שיעור ספציפיים בנושא המפורסמים כאן לנוחיותכם. אנא התעדכנו בעמוד זה מעת לעת עם הרחבת המערכים המוצעים.

IMG_8433.JPG

"המוציא לחם מן הארץ"

החווה החקלאית תלמי אביב. כתבו

מיכל שירווי

אלה הראל

ביאולינה גנופולסקי

אריאיל כ"ץ

photo 4.JPG

מהחיטה ללחם

כתבו

איריס פיין

דלית חן

גיתית שור

רז אליה

bottom of page