top of page

אוסף IPLR

כחלק מפרוייקט המחקר "השבה שימור ואפיון של מגוון גנטי "אבוד": זני חיטה עתיקים משדות הפלחה המסורתיים של ישראל" נאספו זני חיטה מסורתיים שמקורם מישראל, שהופקדו בעבר באוספים עולמיים, והושבו לשימור בישראל. המחקר כולל אפיון אוסף של זני חיטה מסורתיים מבחינה אגרונומית, גנטית וגנומית. אפיון ברזולוציה גבוהה של המגוון הגנטי יאפשרו זיהוי של זנים מסורתיים עם פוטנציאל אדפטיבי לתנאי הגידול בישראל. מטרות המחקר: (א) השבה לארץ של זנים מסורתיים שגודלו בארץ ובניית אוסף רחב ומגוון. (ב) אפיון פנוטיפי ומורפולוגי של הזנים. (ג) אפיון גנומי מולקולרי של האוסף באמצעות טכנולוגיית Genotype by sequencing (GBS). (ד) בחינה אגרונומית של אוסף גרעיני מייצג בתנאי שדה כולל רכיבי יבול ומדדי איכות. (ה) איתור קווים בעלי פוטנציאל טיפוחי להכלאות עם זני עלית. (ו) קביעת אסטרטגיה לשימור המגוון הגנטי של האוסף ושימורו בבנק הגנים הישראלי לדורות הבאים.

במהלך המחקר נבנה אוסף מגוון של 922 קווי חיטה מסורתיים שמקורם מישראל. האוסף רובה במהלך שתי עונות  במשתלת common garden בבית דגן ובשדה בגילת. נערך אפיון רחב לאורך העונה בשלוש חזרות בכל אחד מהמשתנים. בשלב הוגטטיבי: מועד הצצה, שטח כיסוי עלווה (Canopeoapp), כיוון צימוח, שטח עלה דגל וריכוז כלורופיל (SPAD 502, Minolta Chlorophyll meter). בשלב הרפרודוקטיבי: טמפרטורת עלווה (IR 200, IR thermometer, Extech Instruments), מועד השתבלות, גובה הצמח, אורך המפרק העליון, מידת רביצה, מועד הבשלה, משקל חומר יבש (ביומסה), בדיקת עובי הקנה וקנה מלא /  חלול. מדידות לאחר קציר: יבול גרגרים, משקל אלף ואינדקס קציר.  בנוסף בוצע אפיון מורפולוגי: מכל קו נדגמו 3 שיבולים שבהן נמדדים אורך השיבולת והמלענים, מספר הקומות בשיבולת, משקל השיבולת, מספר גרגרים לשיבולת ומשקלם. מבנה הגרעין וגודלו. האוסף הראה מגוון מורפולוגי רחב שהתבטא בין השאר בצורות וצבעי שיבולת שונים. המגוון המורפולוגי הרב נובע מתכונות הצבע, דחיסות השיבולת, אורך השיבולת, אורך וצבע מלענים. האוסף הראה שונות פנוטיפית במגוון תכונות בעלות חשיבות אגרוטכנית.

לקריאה נוספת והעמקה במחקר

bottom of page